Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošne določbe

 • Vozovnice na osnovi veljavnega cenika lahko kupite na blagajni na spodnji ali zgornji postaji nihalne žičnice z gotovino, s plačilnimi (BA Maestro, Karanta) in kreditnimi karticami (Mastercard, Visa, Eurocard).

 • Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in magnetnih čitalcev. Obiskovalci so dolžni kljub avtomatski kontroli vozovnice pokazati na zahtevo pooblaščene osebe.

 • Sistem kontrole vozovnic se na smučišču v upravljanju podjetja Žičnice Vogel Bohinj, d.o.o. izvaja pod video nadzorom, na kar  kupce vozovnic opozarjamo tudi na vstopnih postajah, kjer se videonadzor izvaja. Z nakupom vozovnice se je kupec s tem dejstvom tudi seznanil.

 • Z izvajanjem video nadzora kontrole vozovnic ne posegamo v zasebnost kupcev in uporabnikov našega smučišča, temveč samo primerjamo med seboj video izseke prehoda posamezne  vozovnice na podlagi serijske številke, ter pri tem upoštevamo zakonska določila ZVOP ( Zakona o varnosti osebnih podatkov).

              Obiskovalcem priporočamo da:

 • se pred nakupom smučarskih vozovnic prepričajo o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču,

 • se pred nakupom smučarskih vozovnic seznanijo tudi s postopki odvzema smučarske vozovnice v primeru zlorabe smučarskih vozovnic,

 • si pred odhodom na smučišče ogledajo informacijski pano ter izberejo sebi in svojemu znanju ter sposobnostim primerna smučišča,

 • se na smučišče odpravijo primerno opremljeni.  

 • V primeru zapore prog in ustavitve naprav zaradi poslabšanja vremena ali tehnične okvare po nakupu vozovnice, ima potrošnik pravico do sorazmernega vračila plačane kupnine glede na obratovanje naprav. Pred nakupom smučarskih vozovnic se prepričajte o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču. Informacije so na voljo na spodnji postaji nihalke.

 • Oglaševanje na objektih in napravah je predmet posebnega dogovora z družbo Žičnice Vogel. Samovoljno oglaševanje je prepovedano. Odstranjevanje reklamnega materiala se zaračuna.

 • Ob morebitnih reklamacijah se obrnete na informacijsko pisarno (blagajno) blagajna@vogel.si ali info@vogel.si 04 572 97 21 ali v času smučarske sezone na nadzornika smučišča.

 • Prireditve na smučišču ali objektih Žičnic Vogel so predmet dogovora z upravo družbe.

Povrnitev kupnine

 • V primeru nesreče oz poškodbe smučarja,  ob posredovanju reševalcev na smučišču, družba povrne kupnino za dnevno vozovnico oziroma za sorazmerni - neizkoriščeni del terminske vozovnice, do konca sezone.

 • Na podlagi potrdila o bolezni – zdravniško potrdilo - družba povrne sorazmerni - neizkoriščeni del kupnine terminske vozovnice, do konca sezone. Kupnina se povrne od naslednjega dne dalje. 

 • V primeru, da zaradi slabega vremena, pomanjkanja snega ali iz katerega drugega razloga ne obratuje nobena od naprav in na smučišču smuka ni možna, vam povrnemo kupnino dnevne vozovnice z datumom na dan, ko smučišče ni obratovalo. Oziroma, v primeru da smučišče ne obratuje določeno daljše obdobje, neizkoriščen del kupnine od nakupa terminskih vozovnic do konca sezone.

 • Kupnina se povrne tudi spremljevalcu poškodovanega smučarja, ki je skupaj s ponesrečenim predčasno zapustil smučišče.

Zloraba vozovnic

 • Vozovnice so neprenosljive.

 • Pri kupljenih vozovnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti vozovnic.

 • Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja, so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe. Vozovnica se odvzame brez potrdila.

 • Za odvzem vozovnice v primeru zlorabe smučarske vozovnice so pooblaščeni vsi zaposleni s strani podjetja  Žičnice Vogel Bohinj, d.o.o. Vozovnica se odvzame brez potrdila.

 • Uporabniki vozovnic s starostnimi popusti so se ob legitimaciji dolžni izkazati z dokazili o upravičenosti do teh popustov (dijaška izkaznica, študentska izkaznica, osebna izkaznica, potni list…)

 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj dolžan plačati smučarsko vozovnico po rednem ceniku smučarskih vozovnic za tekočo sezono.

 • Družba si pri zlorabi ali kršenju reda oziroma pravil varnega smučanja, pridržuje pravico do kazenske prijave zoper kršitelja, oz. prijave sodniku za prekrške.

 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj, ki je udeležen v nesreči, sam dolžan poravnati stroške reševanja v celot.

Nakup in veljavnost vozovnic

 • Na vsaki prodani smučarski vozovnici je definirana njena veljavnost. Depo vozovnice, ki so bile kupljene bodisi v predprodaji oziroma v redni prodaji vnaprej, pa imajo rok veljavnosti označen na dnu vozovnice.

 • VOZOVNICE, KI ŠE NISO BILE UPORABLJENE, menjamo samo ob doplačilu eventuelne razlike v ceni med preteklo in letošnjo sezono in z doplačilom 3,00 EUR na vozovnico – ne glede na  tip vozovnice. VOZOVNIC S STAREJŠIM DATUMOM NE MENJAMO.

 • Vozovnice 5/sezono, 10/sezono, sezonske vozovnice s sliko in službene sezonske vozovnice niso veljavne brez fotografije imetnika.

 • Izgubljeno sezonsko vozovnico je mogoče nadomestit ob plačilu stroškov zamenjave  v višini 5,00 EUR. Vozovnica se nadomesti ob predložitvi računa.

 • Otroci do 6 let v smučarskih klubih, šolah in tečajih s trenerjem ali vodjem vrste, ki ne smučaju v spremstvu staršev potrebujejo veljavno otroško vozovnico.

 • Otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v  spremstvu najmanj ene odrasle osebe ter uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se tretirajo kot otroci po 6 letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico.

 • Otroke, starejše od 6 let se na vseh žičniških napravah in progah obravnava kot odrasle osebe.

 • Za seniorje ( moške in ženske)  nad 60 let, otroke od 6 do 14,99 let, invalide, mladino, velja ob predložitvi ustreznega dokazila o starosti oziroma statusu, znižana cena za tiste vrste vozovnic, ki so posebej označene v ceniku. Vozovnice so veljavne le skupaj z dokazilom o starosti oziroma statusu.

 • Žičnice Vogel Bohinj, d.o.o. lahko zavrne izdajo vozovnice na podlagi naročilnice ali  voucherja svojih pogodbenih partnerjev v primeru neporavnanih obveznosti v preteklih sezonah.

 • Do nakupa ali koriščenja vozovnic po ceni za šolske skupine so upravičene izobraževalne ustanove (domače in tuje), kot so šole in vrtci...

Varnost obratovanja, poškodovanje naprav na smučiščih in žičnicah

 • Žičnice Vogel Bohinj, d.o.o. vsako oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih zaračunava v skladu s cenikom. Samovoljno oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih se zaračuna 500,00 EUR + DDV na posamezni oglas. Čiščenje lepakov ali nalepk se zaračuna po dvojni ceni čiščenja.

 • Če družba ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško, ali katero drugo napravo na smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. V primeru nestrinjanja z vrednostjo odškodnine, si družba pridržuje pravico le to ovrednotiti in izterjati preko sodišča.

 • Družba si pridružuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja ali varnega smučanja, odreče pravico dostopa na smučišče. Družba odreka dostop na žičnice in smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.

 • Na vseh žičniških napravah je prepovedano kajenje, uporaba odprtega ognja ter odmetavanje cigaretnih ogorkov in smeti (zaradi nevarnosti požara na trasi žičnice).

Splošna določila za obratovanje žičnic

 • V smučarski sezoni  lahko družba zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov izključi iz obratovanja posamezne žičniške naprave in smučarske proge. V teh primerih podjetje cene ustrezno zniža.

Prevoz otrok in domačih živali

 • Na vlečnicah je prepovedano prenašanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih ali na prsih.

 • Na sedežnicah pa je v naročju dovoljen prevoz otrok do 6 let. Odgovornost za varnost pri takem prevozu nosi spremljajoča odrasla oseba.

Zavarovanje in odgovornost

 • Vodje skupin in trenerji so dolžni poskrbeti za varno smučanje skupine, ki jo vodijo.

 • V primeru nevarnega vodenja skupine družba prepove nadaljevanje smučanja na smučišču, brez povračila kupnine – skupini se odvzame smučarske vozovnice.

 • Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičnih napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme oziroma tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljavca žičnic.

 • Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na smučišču, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojene vožnje, neupoštevanja pravil FIS, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, smučanja pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi, itd.

 • Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne smučarske vozovnice na dan poškodbe in zapisnik nadzorne službe o nezgodi.

 • V primeru povzročitve nesreče na smučišču si družba pridružuje pravico za sprožitev kazenskega postopka, oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.

Parkiranje in uporaba parkirnih prostorov

 • Parkiranje oziroma uporaba prostorov je brezplačna – vozniki so dolžni upoštevati  navodila redarjev.

 • Najstrožje je prepovedano parkiranje na vseh dovoznih cestah in privatnih zemljiščih.

 • Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

Smučarske šole, treningi, tekmovanja

 • Organizator prireditve ali tekmovanja na smučišču je dolžan vsaj 7 dni vnaprej le-to priglasiti na upravni enoti oddelek za upravne notranje zadeve. Organizator mora od upravljavca smučišča predhodno pridobiti dovolilnico (soglasje) za uporabo smučišča, ki jo lahko pridobi na upravi družbe, del dovolilnice pa mora pred pričetkom aktivnosti izročiti vodji smučišč.

 • Organizator prireditve, treninga in tekmovanja mora na lastne stroške in z lastnimi redarji zavarovati del smučišča, ki se uporablja za prireditve, trening ali tekmovanje in ga fizično ločiti od rekreativnih površin.

 • Pred pričetkom prireditve, tekmovanja mora organizator zagotoviti lastno reševalno službo, zdravnika ter redarje. Priporočljivo je zavarovanje tekmovalcev in udeležencev prireditve.

 • Organizatorji tekem, treningov oziroma kakšnih drugih prireditev, ki zahtevajo vklop  katerekoli izmed naprav na smučišču izven rednega obratovalnega časa smučišča, so dolžni tako kot vsi ostali na lastne stroške zagotoviti reševalno službo, zdravnika in redarje. 

 • Smučarsko šolo na smučišču Vogel lahko opravljajo le subjekti, ki so si predhodno pridobili soglasje upravljavca za izvajanje smučarske šole. Vsi tisti subjekti, ki tega nimajo, bodo odstranjeni s smučišča, ter se kaznujejo z odvzemom vseh smučarskih vozovnic in s prijavo ustreznim inšpekcijam.

Posebne določbe o varnosti in redu na smučiščih

 • Smučar je na smučišču dolžan upoštevati navodila varnostne službe, delavcev žičnice in redarjev, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozorilnih obvestilnih tabel na smučišču ter pravila FIS.

 • PREPOVEDANO je smučanje v nasprotju s pravili FIS in določbami zakona o varnosti na javnih smučiščih ter vrivanje v vrste pred žičnicami. Kršitev se lahko kaznuje s takojšnjim odvzemom vozovnice brez odškodnine. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe.

 • PREPOVEDANO je smučanje po zaprtih progah, označenih z znakom »SMUČANJE PREPOVEDANO« ter na terenih, ki so zaprti z označevalnim trakom oziroma  mrežo ali z ostalimi znaki na smučišču.

 • ABSOLUTNA PREPOVED velja za prehod preko zaščitnih ograj, s smučmi ali brez njih, saj le te omejujejo smučišče nad prepadi in različnimi vrstami (tudi snežnih) previsov, prepadov in nevarnih mest.

 • Prav tako je prepovedano smučanje po gozdu in ruševju.

 • Vsak smučar mora izbrati smučarski teren glede na svoje smučarsko znanje in sposobnosti. V primeru, da pooblaščena oseba družbe ugotovi, da uporabnik smučišča ne smuča dovolj dobro za izbrani teren, si pridružujemo pravico do odstranitve takega smučarja s terena. V primeru, da je potreben izreden prevoz za odstranitev s smučišča, je smučar dolžan povrniti tudi stroške izrednega prevoza.

 • Reševalna služba in prva pomoč delujeta ves čas obratovanja žičniških naprav in ju je mogoče poklicati z vseh označenih mest. Reševalci nadzirajo le urejena smučišča in odprte smučarske proge. 

 • Smučanje po trasi vlečnic ni dovoljeno. Trase vlečnic se lahko prečka samo na posebej označenih mestih.

 • Hoja in sankanje po smučarskih progah nista dovoljena.

 • Vodenje psov na vrvici ali brez nje na smučarskih progah ni dovoljeno.

 • Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah ni dovoljena, razen za potrebe družbe (dostava, reševanje).

 • Priporočila za varno smučanje so vsebinski del pogojev poslovanja Žičnic Vogel Bohinj, d.o.o.  

Prevoz prtljage, tovora in domačih živali

 • Prevoz osebne prtljage do 15 kg z nihalko je brezplačen (kovčki, nahrbtniki, torbe, smuči, itd).

 • Prevoz tovora nad 15 kg z nihalko se obračuna po ceniku.

 • Prevoz jadralnih padal z nihalko se zaračuna po veljavnem ceniku družbe.

 • Prevoz primerno zavarovanih psov z nihalko se zaračuna po ceniku.

 • Prevoz materiala se opravi s tovorno žičnico. Zaračuna se po veljavnem ceniku. Prevoz je potrebno predhodno najaviti tehničnemu vodji ali v informacijski pisarni spodnje postaje.

 • Družba ne prevzame odgovornosti za nepravočasno dostavo in prevoz nepravilno embaliranega tovora (poškodovanje, zmrzal, itd. ). Tovor mora biti pravilno embaliran in pripravljen za prevoz na žičniških napravah in zaščiten pred odtujitvijo, sicer ga mora spremljati lastnik ali predstavnik lastnika.

Splošni pogoji spletne prodaje smučarskih vozovnic

I. SPLOŠNO

 1. Naslednji pogoji veljajo za nakup smučarskih vozovnic na spletni strani www.vogel.si..
 2. Žičnice Vogel Bohinj d. o. o. (v nadaljevanju prodajalec) kupcu spletne prodaje (v nadaljevanju kupcu) pred nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene smučarskih vozovnic za smučarski center Vogel.
 3. Kupec prejme račun na navedeni e-naslov.
 4. Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.
 5. Poleg teh pogojev spletni nakup določajo tudi Splošni pogoji poslovanja prodajalca, vendar le, če iz naslednjih pogojev ni razvidno drugače.

II. NAKUP

 1. Na spletni strani www.vogel.si je mogoč nakup dnevnih in poldnevnih smučarskih vozovnic, ki so objavljene v uradnem ceniku za smučišče Vogel. 
 2. Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s Pogoji spletne prodaje smučarskih vozovnic.
 3. Ob nakupu kupec obvezno vpiše ime, priimek in elektronski naslov.
 4. Kupec iz seznama kart izbere vozovnico in jo doda v košarico nakupa. V košarico je mogoče dodati neomejeno število smučarskih vozovnic. Za vse smučarske vozovnice veljajo pogoji o prodaji smučarskih vozovnic. Kupec lahko kupi smučarsko vozovnico, ki velja dve sezoni. Datum veljavnosti je označen na vozovnici. Posamezna smučarska sezona traja od pričetka obratovanja smučišča (predvidoma december) do 10. maja naslednjega leta. 
 5. Po izbiri vozovnic se v naslednjem koraku odpre košarica, ki ponuja nakup vozovnic na podlagi voucherja ali wtp vozovnice. Kupec, ki že ima plastično čip karto se odloči za nakup wtp vozovnice, kjer mora vpisati 16 mestno kodo obstoječega čipa. Kupec, ki nima plastične čip karte, se odloči za nakup voucherja, ki ga zamenja za vozovnice na blagajni smučišča ali kartomatu. Pri tem pa doplača še 3,00 EUR kavcije za čip vozovnico. Ta se mu avtomatsko prišteje v košarico.
 6. Po uspešnem zaključku spletnega nakupa kupec prejme na elektronski naslov potrdilo o nakupu z vsemi podatki o naročilu. 


III. PLAČILO IN PREVZEM

 1. Nakupe je mogoče plačati s kreditnima karticama Mastercard in Visa. Kupec mora navesti 16-mestno številko kartice, datum veljavnosti in CVC-kodo (3-mestna kontrolna številka, ki je zapisana na hrbtni strani kartice pri podpisu).
 2. Kupec lahko smučarske vozovnice na blagajni smučišča Vogel ali kartomatu  dvigne le s potrdilom o nakupu, ki ga je prejel na svoj elektronski naslov.


IV. ODGOVORNOST, PREKLIC, ZAMENJAVA

 1. Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec smučarske vozovnice ne prejme pred načrtovanim odhodom na smučišče. Prodajalec prav tako ne nosi odgovornosti, če je na dan prihoda na smučišču slabo vreme.
 2. Prodajalec ne odgovarja, če kupec smučarske vozovnice izgubi. Dvojnike se izdaja proti doplačilu. 
 3. Za zamenjavo smučarskih vozovnic veljajo Splošni pogoji poslovanja. 
 4. Podjetje Vogel d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletne trgovine podjetja Vogel d.o.o. in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. 
 5. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročene vozovnice.


V. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

 1. Odstop od nakupa blaga je mogoč v štirinajstih dneh od dneva nakupa v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).
 2. V primeru prodaje izdelkov prek spletne strani ponudnika, velja pravica do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, kot navedeno v nadaljevanju. 
 3. Kupec (potrošnik) ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.
 4. Odstopni rok poteče v primeru nakupa izdelkov v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi fizično posest na izdelkih ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec; ter v primeru pogodbe o opravljanju storitev v 14 dneh od dne sklenitve pogodbe. 
 5. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec
 6. Podatki o ponudniku: Žičnice Vogel Bohinj, d.o.o. Ukanc 6 4265 Bohinjsko jezero Elektronska pošta: info@vogel.si
 7. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.
 8. Kupec lahko elektronsko izpolni in predloži tudi vzorčni odstopni obrazec ali katerokoli drugo nedvoumno izjavo na spletni strani prodajalca [https:/vogel.si]. Če se kupec odloči za to možnost, ponudnik (na primer po elektronski pošti) nemudoma pošlje kupcu potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov (elektronska pošta).
 9. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.
 10. Kupec lahko elektronsko izpolni in predloži tudi vzorčni odstopni obrazec ali katerokoli drugo nedvoumno izjavo na spletni strani prodajalca [https://ski-kranjska-gora.com]. Če se kupec odloči za to možnost, ponudnik (na primer po elektronski pošti) nemudoma pošlje kupcu potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov (elektronska pošta).


VI. UČINKI ODSTOPA OD POGODBE

 1. Če kupec odstopi od te pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani ponudnika). 
 2. Tako povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov. 
 3. Če je kupec že prejel smučarske vozovnice v zvezi s pogodbo, ponudnik vozovnice vezane na račun, ki je predmet odstopa od pogodbe, prekliče in vrne kupnino kupcu.Kupcu ni potrebno vračati vozovnic in posledično ne nastanejo stroški vračila.
 4. Odstop od pogodbe ni možen, če je bila vozovnica že uporabljena.


VII. VZORČNI ODSTOPNI OBRAZEC

Odstop od pogodbe – spletni nakup

 1. Obrazec za odstop od pogodbe je sestavni del Pogojev poslovanja za spletno trgovino. Izpolnite ga, če želite odstopiti od nakupa/pogodbe.
 2. Kupec (potrošnik) ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.
 3. Odstopni rok poteče v primeru nakupa izdelkov v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi fizično posest na izdelkih ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec; ter v primeru pogodbe o opravljanju storitev v 14 dneh od dne sklenitve pogodbe.
 4. Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči ponudniku nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po posredovanju tega obvestila o odstopu od pogodbe ponudniku. Obveščamo vas, da neposredne stroške vračila blaga nosi kupec. 
 5. Izdelke in izpolnjen obrazec pošljite na naslov ponudnika: Žičnice Vogel Bohinj, d.o.o. Ukanc 6 4265 Bohinjsko jezero Elektronka pošta: info@vogel.si 
 6. Osebne podatke, ki nam jih posredujete na tem obrazcu, bomo uporabili za namene obveščanja oziroma komunikacije v zvezi z izvajanjem vračila plačila ob odstopu od prodajne pogodbe. 
 7. Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali za namene neposrednega trženja. 
 8. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali izven EU ali EGP. Nadaljnje informacije o varstvu vaših osebnih podatkov so vam dostopne v splošnih pogojih poslovanja in varstva podatkov ter splošnih pogojih uporabe spletne strani in varstva osebnih podatkov, dostopni na spletni strani [https:/vogel.si]. 


VII. VARNOST IN ZASEBNOST OSEBNIH PODATKOV

 1. Prodajalec omogoča varnost nakupa. Na naših straneh zagotavljamo ustrezno zaščito pred nezaželenimi zlorabami. Spletna prodaja poteka v varnem načinu protokola HTTPS, ki uporablja SSL (Secure Sockets Layer). Podatki so kodirani s 128-bitnim ključem, ki preprečuje, da bi kdo prestregel kupčeve podatke.
 2. Vsi osebni podatki o kupcu se shranjujejo v bazi podatkov prodajalca, razen podatkov o plačilnih karticah. Podatki o karticah se obdelujejo na spletni strani banke in jih je treba pri ponovnem nakupu znova navesti. Za varovanje in obdelavo podatkov plačilnih kartic skrbi banka, ki omogoča popolnoma varne transakcije. Tako je onemogočena vsaka zloraba.
 3. Vsi podatki, ki jih kupec posreduje, bodo izključno v lasti Žičnice Vogel Bohinj, d. o. o. Varovani bodo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004) in ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če to določa zakon. Uporabljeni bodo samo s kupčevim privoljenjem, in sicer tako, da prodajalec zagotovi nemoteni proces spletnega nakupa. Na željo kupca se bodo uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudbe in novosti.
 4. Podjetje Vogel d.o.o. ne hrani nobenih osebnih podatkovin podatkov bančnih kartic. Hrani samo izdan račun.


VIII. PRITOŽBE IN SPORI

 1. V primeru pritožb, sporov ali vprašanj, se lahko obrnete neposredno na nas, in sicer na
  • naš naslov VOGEL d.o.o., Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero, 
  • na telefonsko številko 04 572 97 21 ali 
  • na elektronsko pošto info@vogel.si. 
 2. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Na vse pritožbe se bomo odzvali po elektronski pošti ali telefonsko v najkrajšem možnem času. Če sporov ne bomo mogli rešiti sporazumno, bo za reševanje spora pristojno krajevno in stvarno pristojno sodišče.
 3. Podjetje VOGEL d.o.o., v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (»ZIsRPS«) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.
 4. VOGEL d.o.o.. kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).
 5. Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.


IX. RAZNO

 1. Vozovnica je veljavna le v okviru podatkov, ki so na njej zapisani: vrsta vozovnice, veljavnost vozovnice.
 2. Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu preko spleta je kupcu na voljo telefonska številka 04 572 97 21 in elektronski naslov blagajna@vogel.si.
 3. Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto smučarske vozovnice in z njim kupec ne more uveljavljati plačane smučarske vozovnice. Na smučišču se mora kupec izkazati izključno z veljavno smučarsko vozovnico, ki jo prejme po pošti, ali jo prevzame osebno na prevzemnih mestih.
 4. Vse cene so v EUR in vključujejo 9,5% DDV. Lahko se spremenijo brez predhodne napovedi.
 5. Navedene cene v spletni predprodaji vozovnic in blaga so nepreklicne in veljajo samo ob naročilu preko spleta.
 6. Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje prek spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nedelovanje trgovine zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne trgovine, nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno ali za tudi za daljši čas motile uporabo spletne trgovine.
>