Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošne določbe

 • Vozovnice na osnovi veljavnega cenika lahko kupite na blagajni na spodnji ali zgornji postaji nihalne žičnice z gotovino, s plačilnimi (BA Maestro, Karanta) in kreditnimi karticami (Mastercard, Visa, Eurocard).

 • Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in magnetnih čitalcev. Obiskovalci so dolžni kljub avtomatski kontroli vozovnice pokazati na zahtevo pooblaščene osebe.

 • Sistem kontrole vozovnic se na smučišču v upravljanju podjetja Žičnice Vogel Bohinj, d.o.o. izvaja pod video nadzorom, na kar  kupce vozovnic opozarjamo tudi na vstopnih postajah, kjer se videonadzor izvaja. Z nakupom vozovnice se je kupec s tem dejstvom tudi seznanil.

 • Z izvajanjem video nadzora kontrole vozovnic ne posegamo v zasebnost kupcev in uporabnikov našega smučišča, temveč samo primerjamo med seboj video izseke prehoda posamezne  vozovnice na podlagi serijske številke, ter pri tem upoštevamo zakonska določila ZVOP ( Zakona o varnosti osebnih podatkov).

              Obiskovalcem priporočamo da:

 • se pred nakupom smučarskih vozovnic prepričajo o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču,

 • se pred nakupom smučarskih vozovnic seznanijo tudi s postopki odvzema smučarske vozovnice v primeru zlorabe smučarskih vozovnic,

 • si pred odhodom na smučišče ogledajo informacijski pano ter izberejo sebi in svojemu znanju ter sposobnostim primerna smučišča,

 • se na smučišče odpravijo primerno opremljeni.  

 • V primeru zapore prog in ustavitve naprav zaradi poslabšanja vremena ali tehnične okvare po nakupu vozovnice, ima potrošnik pravico do sorazmernega vračila plačane kupnine glede na obratovanje naprav. Pred nakupom smučarskih vozovnic se prepričajte o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču. Informacije so na voljo na spodnji postaji nihalke.

 • Oglaševanje na objektih in napravah je predmet posebnega dogovora z družbo Žičnice Vogel. Samovoljno oglaševanje je prepovedano. Odstranjevanje reklamnega materiala se zaračuna.

 • Ob morebitnih reklamacijah se obrnete na informacijsko pisarno (blagajno) blagajna@vogel.si ali info@vogel.si 04 572 97 21 ali v času smučarske sezone na nadzornika smučišča.

 • Prireditve na smučišču ali objektih Žičnic Vogel so predmet dogovora z upravo družbe.

Povrnitev kupnine

 • V primeru nesreče oz poškodbe smučarja,  ob posredovanju reševalcev na smučišču, družba povrne kupnino za dnevno vozovnico oziroma za sorazmerni - neizkoriščeni del terminske vozovnice, do konca sezone.

 • Na podlagi potrdila o bolezni – zdravniško potrdilo - družba povrne sorazmerni - neizkoriščeni del kupnine terminske vozovnice, do konca sezone. Kupnina se povrne od naslednjega dne dalje. 

 • V primeru, da zaradi slabega vremena, pomanjkanja snega ali iz katerega drugega razloga ne obratuje nobena od naprav in na smučišču smuka ni možna, vam povrnemo kupnino dnevne vozovnice z datumom na dan, ko smučišče ni obratovalo. Oziroma, v primeru da smučišče ne obratuje določeno daljše obdobje, neizkoriščen del kupnine od nakupa terminskih vozovnic do konca sezone.

 • Kupnina se povrne tudi spremljevalcu poškodovanega smučarja, ki je skupaj s ponesrečenim predčasno zapustil smučišče.

Zloraba vozovnic

 • Vozovnice so neprenosljive.

 • Pri kupljenih vozovnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti vozovnic.

 • Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja, so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe. Vozovnica se odvzame brez potrdila.

 • Za odvzem vozovnice v primeru zlorabe smučarske vozovnice so pooblaščeni vsi zaposleni s strani podjetja  Žičnice Vogel Bohinj, d.o.o. Vozovnica se odvzame brez potrdila.

 • Uporabniki vozovnic s starostnimi popusti so se ob legitimaciji dolžni izkazati z dokazili o upravičenosti do teh popustov (dijaška izkaznica, študentska izkaznica, osebna izkaznica, potni list…)

 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj dolžan plačati smučarsko vozovnico po rednem ceniku smučarskih vozovnic za tekočo sezono.

 • Družba si pri zlorabi ali kršenju reda oziroma pravil varnega smučanja, pridržuje pravico do kazenske prijave zoper kršitelja, oz. prijave sodniku za prekrške.

 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj, ki je udeležen v nesreči, sam dolžan poravnati stroške reševanja v celot.

Nakup in veljavnost vozovnic

 • Na vsaki prodani smučarski vozovnici je definirana njena veljavnost. Depo vozovnice, ki so bile kupljene bodisi v predprodaji oziroma v redni prodaji vnaprej, pa imajo rok veljavnosti označen na dnu vozovnice.

 • VOZOVNICE, KI ŠE NISO BILE UPORABLJENE, menjamo samo ob doplačilu eventuelne razlike v ceni med preteklo in letošnjo sezono in z doplačilom 3,00 EUR na vozovnico – ne glede na  tip vozovnice. VOZOVNIC S STAREJŠIM DATUMOM NE MENJAMO.

 • Vozovnice 5/sezono, 10/sezono, sezonske vozovnice s sliko in službene sezonske vozovnice niso veljavne brez fotografije imetnika.

 • Izgubljeno sezonsko vozovnico je mogoče nadomestit ob plačilu stroškov zamenjave  v višini 5,00 EUR. Vozovnica se nadomesti ob predložitvi računa.

 • Otroci do 6 let v smučarskih klubih, šolah in tečajih s trenerjem ali vodjem vrste, ki ne smučaju v spremstvu staršev potrebujejo veljavno otroško vozovnico.

 • Otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v  spremstvu najmanj ene odrasle osebe ter uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se tretirajo kot otroci po 6 letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico.

 • Otroke, starejše od 6 let se na vseh žičniških napravah in progah obravnava kot odrasle osebe.

 • Za seniorje ( moške in ženske)  nad 60 let, otroke od 6 do 14,99 let, invalide, mladino, velja ob predložitvi ustreznega dokazila o starosti oziroma statusu, znižana cena za tiste vrste vozovnic, ki so posebej označene v ceniku. Vozovnice so veljavne le skupaj z dokazilom o starosti oziroma statusu.

 • Žičnice Vogel Bohinj, d.o.o. lahko zavrne izdajo vozovnice na podlagi naročilnice ali  voucherja svojih pogodbenih partnerjev v primeru neporavnanih obveznosti v preteklih sezonah.

 • Do nakupa ali koriščenja vozovnic po ceni za šolske skupine so upravičene izobraževalne ustanove (domače in tuje), kot so šole in vrtci...

Varnost obratovanja, poškodovanje naprav na smučiščih in žičnicah

 • Žičnice Vogel Bohinj, d.o.o. vsako oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih zaračunava v skladu s cenikom. Samovoljno oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih se zaračuna 500,00 EUR + DDV na posamezni oglas. Čiščenje lepakov ali nalepk se zaračuna po dvojni ceni čiščenja.

 • Če družba ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško, ali katero drugo napravo na smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. V primeru nestrinjanja z vrednostjo odškodnine, si družba pridržuje pravico le to ovrednotiti in izterjati preko sodišča.

 • Družba si pridružuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja ali varnega smučanja, odreče pravico dostopa na smučišče. Družba odreka dostop na žičnice in smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.

 • Na vseh žičniških napravah je prepovedano kajenje, uporaba odprtega ognja ter odmetavanje cigaretnih ogorkov in smeti (zaradi nevarnosti požara na trasi žičnice).

Splošna določila za obratovanje žičnic

 • V smučarski sezoni  lahko družba zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov izključi iz obratovanja posamezne žičniške naprave in smučarske proge. V teh primerih podjetje cene ustrezno zniža.

Prevoz otrok in domačih živali

 • Na vlečnicah je prepovedano prenašanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih ali na prsih.

 • Na sedežnicah pa je v naročju dovoljen prevoz otrok do 6 let. Odgovornost za varnost pri takem prevozu nosi spremljajoča odrasla oseba.

Zavarovanje in odgovornost

 • Vodje skupin in trenerji so dolžni poskrbeti za varno smučanje skupine, ki jo vodijo.

 • V primeru nevarnega vodenja skupine družba prepove nadaljevanje smučanja na smučišču, brez povračila kupnine – skupini se odvzame smučarske vozovnice.

 • Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičnih napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme oziroma tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljavca žičnic.

 • Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na smučišču, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojene vožnje, neupoštevanja pravil FIS, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, smučanja pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi, itd.

 • Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne smučarske vozovnice na dan poškodbe in zapisnik nadzorne službe o nezgodi.

 • V primeru povzročitve nesreče na smučišču si družba pridružuje pravico za sprožitev kazenskega postopka, oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.

Parkiranje in uporaba parkirnih prostorov

 • Parkiranje oziroma uporaba prostorov je brezplačna – vozniki so dolžni upoštevati  navodila redarjev.

 • Najstrožje je prepovedano parkiranje na vseh dovoznih cestah in privatnih zemljiščih.

 • Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

Smučarske šole, treningi, tekmovanja

 • Organizator prireditve ali tekmovanja na smučišču je dolžan vsaj 7 dni vnaprej le-to priglasiti na upravni enoti oddelek za upravne notranje zadeve. Organizator mora od upravljavca smučišča predhodno pridobiti dovolilnico (soglasje) za uporabo smučišča, ki jo lahko pridobi na upravi družbe, del dovolilnice pa mora pred pričetkom aktivnosti izročiti vodji smučišč.

 • Organizator prireditve, treninga in tekmovanja mora na lastne stroške in z lastnimi redarji zavarovati del smučišča, ki se uporablja za prireditve, trening ali tekmovanje in ga fizično ločiti od rekreativnih površin.

 • Pred pričetkom prireditve, tekmovanja mora organizator zagotoviti lastno reševalno službo, zdravnika ter redarje. Priporočljivo je zavarovanje tekmovalcev in udeležencev prireditve.

 • Organizatorji tekem, treningov oziroma kakšnih drugih prireditev, ki zahtevajo vklop  katerekoli izmed naprav na smučišču izven rednega obratovalnega časa smučišča, so dolžni tako kot vsi ostali na lastne stroške zagotoviti reševalno službo, zdravnika in redarje. 

 • Smučarsko šolo na smučišču Vogel lahko opravljajo le subjekti, ki so si predhodno pridobili soglasje upravljavca za izvajanje smučarske šole. Vsi tisti subjekti, ki tega nimajo, bodo odstranjeni s smučišča, ter se kaznujejo z odvzemom vseh smučarskih vozovnic in s prijavo ustreznim inšpekcijam.

Posebne določbe o varnosti in redu na smučiščih

 • Smučar je na smučišču dolžan upoštevati navodila varnostne službe, delavcev žičnice in redarjev, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozorilnih obvestilnih tabel na smučišču ter pravila FIS.

 • PREPOVEDANO je smučanje v nasprotju s pravili FIS in določbami zakona o varnosti na javnih smučiščih ter vrivanje v vrste pred žičnicami. Kršitev se lahko kaznuje s takojšnjim odvzemom vozovnice brez odškodnine. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe.

 • PREPOVEDANO je smučanje po zaprtih progah, označenih z znakom »SMUČANJE PREPOVEDANO« ter na terenih, ki so zaprti z označevalnim trakom oziroma  mrežo ali z ostalimi znaki na smučišču.

 • ABSOLUTNA PREPOVED velja za prehod preko zaščitnih ograj, s smučmi ali brez njih, saj le te omejujejo smučišče nad prepadi in različnimi vrstami (tudi snežnih) previsov, prepadov in nevarnih mest.

 • Prav tako je prepovedano smučanje po gozdu in ruševju.

 • Vsak smučar mora izbrati smučarski teren glede na svoje smučarsko znanje in sposobnosti. V primeru, da pooblaščena oseba družbe ugotovi, da uporabnik smučišča ne smuča dovolj dobro za izbrani teren, si pridružujemo pravico do odstranitve takega smučarja s terena. V primeru, da je potreben izreden prevoz za odstranitev s smučišča, je smučar dolžan povrniti tudi stroške izrednega prevoza.

 • Reševalna služba in prva pomoč delujeta ves čas obratovanja žičniških naprav in ju je mogoče poklicati z vseh označenih mest. Reševalci nadzirajo le urejena smučišča in odprte smučarske proge. 

 • Smučanje po trasi vlečnic ni dovoljeno. Trase vlečnic se lahko prečka samo na posebej označenih mestih.

 • Hoja in sankanje po smučarskih progah nista dovoljena.

 • Vodenje psov na vrvici ali brez nje na smučarskih progah ni dovoljeno.

 • Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah ni dovoljena, razen za potrebe družbe (dostava, reševanje).

 • Priporočila za varno smučanje so vsebinski del pogojev poslovanja Žičnic Vogel Bohinj, d.o.o.  

Prevoz prtljage, tovora in domačih živali

 • Prevoz osebne prtljage do 15 kg z nihalko je brezplačen (kovčki, nahrbtniki, torbe, smuči, itd).

 • Prevoz tovora nad 15 kg z nihalko se obračuna po ceniku.

 • Prevoz jadralnih padal z nihalko se zaračuna po veljavnem ceniku družbe.

 • Prevoz primerno zavarovanih psov z nihalko se zaračuna po ceniku.

 • Prevoz materiala se opravi s tovorno žičnico. Zaračuna se po veljavnem ceniku. Prevoz je potrebno predhodno najaviti tehničnemu vodji ali v informacijski pisarni spodnje postaje.

 • Družba ne prevzame odgovornosti za nepravočasno dostavo in prevoz nepravilno embaliranega tovora (poškodovanje, zmrzal, itd. ). Tovor mora biti pravilno embaliran in pripravljen za prevoz na žičniških napravah in zaščiten pred odtujitvijo, sicer ga mora spremljati lastnik ali predstavnik lastnika.

>